Affliate algemene voorwaarden

Affiliate voorwaarden

Artikel 1
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliateprogramma van Ecovibe en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Ecovibe  als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2
1. Deelname
Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het affiliateprogramma van Ecovibe door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
2. Beoordeling
Het is ter beoordeling van Ecovibe of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten.Ecovibe is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. Binnen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangen van de aanmelding, laat Ecovibe weten of een deelnemer geaccepteerd of geweigerd wordt.

Artikel 3
1. Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

2. Websites
Iedere persoon die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Ecovibe dient zich bij de inhoud van zijn/haar marketing te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Tripsitter
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3. Email
Opname van links naar de Ecovibe.store in nieuwsbrieven is toegestaan indien er eenvoudig afgemeld kan worden van deze nieuwsbrief. Spam, in welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.
4. Aanpassen media
Het is niet toegestaan om het logo vanEcovibe en het geleverde marketing materiaal zonder overleg en goedkeuring van het Ecovibe team aan te passen.
5. Eigendom product
De affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten niet door hem/haar maar door Ecovibe worden verkocht. Voorts zal, indien van toepassing,  de affiliate website op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Ecovibe is.

Artikel 4
1. Affiliate programma
De affiliate partner maakt een kortingscode aan die hij/zij kan verspreiden onder zijn volgers. Voor elke keer dat de kortingscode gebruikt wordt, ontvangt de affiliate partner 10% commissie op de aankoopprijs per verkocht product.
2. Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner
4. Metingen
Ecovibe houdt bij hoe vaak de kortingscodes gebruikt worden en welke woonadressen gebruikt worden.. Alle metingen van Ecovibe zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Ecovibe Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden. Bij misbruik van technische fouten heeft Ecovibe het recht om de metingen aan te passen.

Artikel 5
1. Betalingen
Uitbetaling geschiedt aan het einde van elke maand. Affiliate members worden uitbetaald nadat zij op basis van de commissie een omzet van minimaal €10 hebben gerealiseerd.
2. Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt  via PayPal 
3. Aanspraak commissie
De affiliate maakt geen aanspraak op commissie dan wel dient zij reeds ontvangen commissie te retourneren indien een klant een gekocht product retourneert, een bestelling annuleert of de betaling daarvan anderszins ongedaan wordt gemaakt.

Artikel 6
1. Beëindiging overeenkomst
Ecovibe behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Ecovibe affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
2. Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7
1. Wijzigen voorwaarden
Ecovibe is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8
1. Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Ecovibe affiliate programma zal door Ecovibe op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9
1. Aansprakelijkheid
Ecovibe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van de Ecovibe webshop.

Artikel 10
1. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Ecovibe afgesloten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Belgische rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Belgisch recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Belgisch recht worden gewijzigd